Pre­težno sunčano u BiH

To­kom vi­ken­da u BiH se očeku­je pre­težno sunčano vri­je­me. Vje­tar slab za­pa­dnog i sje­ve­ro­za­pa­dnog smje­ra. U južnim kra­je­vi­ma umje­re­no ja­ka bu­ra. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između -5 i 0°C, na ju­gu ze­mlje do 5°C…

Read more